Sisaltostrategia varmistaa, etta markkinointisi on tuloksellista toimintaa, joka puhuttelee kohdeyleisoa seka palvelee yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita. Teksti ja visuaalinen elementti maalitaulusta, jossa on taysosuma.

Miksi yritykselläsi tulisi olla sisältöstrategia?

Ilman sisältömarkkinoinnin strategiaa yrityksen sisältömarkkinointi jää useimmiten aikaa ja resursseja kuluttavaksi toiminnaksi, joka ei tuo selkeitä ja mitattavia tuloksia.

Sisältöstrategia tuo markkinointiin selkeän suunnan ja fokuksen ja huolehtii siitä, että sisältömarkkinointi puhuttelee yrityksesi unelma-asiakkaita sekä palvelee yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.

Haluatko yrityksesi sisältömarkkinointiin selkeän suunnan, joka tuo selkeitä ja mitattavia tuloksia?

Selkeät tavoitteet ja mittarit sisältömarkkinointiin

Sisältöstrategiaan määritetään ensimmäisenä selkeät tavoitteet sisältömarkkinoinnille ja mittarit, joilla seurataan markkinoinnin tuloksellisuutta.

Kirkas ja tarkka visio kohderyhmästä, jota halutaan puhutella

Vaikuttavaa ja tuloksellista sisältömarkkinointia voidaan tehdä vain ymmärtämällä unelma-asiakkaiden toiveita, tarpeita, motiiveja, ongelmia ja kipupisteitä.

Selkeä suunta ja fokus sisältömarkkinointiin

Strategiaan määritetään yrityksesi ydintarina, joka kuvaa yrityksesi mission asiakaslähtöisesti. Ydintarinasta jalostetaan sisältömarkkinoinnin tärkeimmät viestit, jotka puhuttelevat kohdeyleisöä.

Oikeat viestintäkanavat suhteessa yrityksesi tavoitteisiin ja kohderyhmään

Strategiaan määritetään, missä kanavissa yrityksesi on tuloksellisinta viestiä, millaiset tavoitteet kullekin viestintäkanavalle asetetaan ja millaista sisältöä eri kanavissa julkaistaan.

Millaisen sisältöstrategian tarvitset?

Yrityksellesi voidaan toteuttaa pelkistetty sisältömarkkinoinnin strategia, johon määritetään markkinoinnin yleiset tavoitteet ja mittarit, luodaan realistiset profiilit unelma-asiakkaista sekä määritellään yrityksen ydintarina asiakaslähtöisesti ja tärkeimmät ydinviestit sisältömarkkinointiin.

Kokonaisvaltaiseen sisältöstrategiaan määritetään tarkat tavoitteet ja mittarit yhdelle viestintäkanavalle tai yrityksen kaikille viestintäkanaville. Luodaan unelma-asiakasprofiilit yrityksen tärkeimmistä kohderyhmistä, sanoitetaan yrityksen ydintarina ja missio asiakaslähtöisesti ja jalostetaan näistä kohderyhmää puhuttelevat ydinviestit sisältömarkkinointiin.

Kokonaisvaltaisessa sisältömarkkinoinnin strategiassa ydinviesteistä muodostetaan valmiita sisältöideoita ja määritetään eri sisältöteemojen tärkeys ja prosenttiosuus kaikista sisällöistä. Sisältöteemoista luodaan selkeä julkaisusykli erilaisille sisällöille yhdessä viestintäkanavassa tai yrityksen kaikissa viestintäkanavissa.

Kokonaisvaltainen sisältöstrategia antaa yrityksellesi selkeän ja kokonaisvaltaisen suunnitelman vaikuttavaan ja tulokselliseen sisältömarkkinointiin yhdessä viestintäkanavassa tai kaikissa yrityksesi viestintäkanavissa.

Kaiken kattavan sisältömarkkinoinnin strategian toteutuksessa toteutetaan edellä mainittujen lisäksi myös markkinatutkimus ja kilpailija-analyysi, jotka auttavat yritystäsi erottumaan positiivisesti kilpailijoista.

Perustukset kuntoon

Määritetään sisältömarkkinoinnille perusta, jonka varaan on helppo rakentaa vaikuttavaa ja tuloksellista sisältömarkkinointia.

Yhden viestintäkanavan kokonaisvaltainen strategia

Luodaan kokonaisvaltainen sisältömarkkinoinnin strategia yhdelle viestintäkanavalle. Yhden viestintäkanavan strategia voidaan toteuttaa esimerkiksi yritysblogille tai sähköpostimarkkinointiin.

Kaiken kattava sisältömarkkinoinnin strategia

Luodaan kokonaisvaltainen sisältömarkkinoinnin strategia kaikkiin yrityksesi viestintäkanaviin sekä toteutetaan markkinatutkimus & kilpailija-analyysi.

Perustukset kuntoon

Tämä palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat sisältömarkkinointiin selkeän suunnan ja fokuksen.

Perustukset kuntoon strategia luo pohjan vaikuttavalle ja tulokselliselle sisältömarkkinoinnille.

Tämän palvelun avulla kirkastetaan sisältömarkkinoinnin tärkeimmät tavoitteet ja määritellään millaiset mittarit soveltuvat tavoitteiden seurantaan.

Kirkastetaan yrityksen ydintarina, unelma-asiakkaat ja ydinviestit, joilla puhutellaan onnistuneesti unelma-asiakkaiden tarpeita, toiveita, ongelmia ja tahtotilaa.

Ydinviestien pohjalta luodaan valmiita sisältöideoita yrityksen sisältömarkkinointiin.

Palvelun toteutukseen sisältyy:

 • Keskustellaan yhdessä yrityksen liiketoiminnan tavoitteista ja sisältömarkkinoinnin lähtötilanteesta
 • Määritellään sisältömarkkinoinnille selkeät ja mitattavat tavoitteet ja se, miten ja millaisella aikavälillä tavoitteiden toteutumista seurataan
 • Muodostetaan kolme unelma-asiakasprofiilia, jotka havainnollistavat potentiaalisimpien asiakkaiden tarpeita, toiveita, ongelmia ja kipupisteitä suhteessa myytäviin tuotteisiin tai palveluihin mahdollisimman realistisesti
 • Muodostetaan yrityksen eri tuotteista tai palveluista sisältömarkkinointiin ydintarina. Ydintarina kiteyttää yrityksen mission asiakaslähtöisesti avattuna ja sitoo yhteen yrityksen kaiken markkinoinnin ja viestinnän eri alustoilla.
 • Muodostetaan ydintarinan pohjalta markkinoinnin neljä tärkeintä ydinviestiä yrityksen sisältömarkkinointiin
 • Luodaan valmiita sisältöideoita jokaisesta markkinoinnin ydinviestistä

990 € + ALV 24 %


Kokonaisvaltainen sisältöstrategia yhdelle sisältöalustalle 

Tämä palvelu soveltuu erityisen hyvin yritysblogeille, sähköpostimarkkinoinnin strategiaksi tai mille tahansa yksittäiselle viestintäkanavalle, jolla on erityisen keskeinen rooli yrityksesi markkinoinnissa.

Muodostetaan kokonaisvaltainen sisältöstrategia tavoitteista mittareihin ja sisältömarkkinoinnin ydinviesteihin.

Ydinviestien pohjalta luodaan erilaisia sisältöteemoja ja niihin pohjautuva selkeä julkaisusykli, jonka avulla sisältömarkkinoinnin strategiaa on helppoa alkaa toteuttaa myös käytännössä.

Palvelun toteutukseen sisältyy

 • Kartoitetaan yrityksesi liiketoiminnalliset tavoitteet ja pohditaan, miten valitussa sisältökanavassa toteutettava sisältömarkkinointi saadaan palvelemaan yrityksesi tavoitteita 
 • Kirjataan strategiaan kenen tai keiden tavoittaminen, sitouttaminen ja palveleminen tämän alustan sisällöillä on yrityksesi menestymisen kannalta tärkeintä ja luodaan heistä 1-2 unelma-asiakasprofiilia 
 • Selvitetään, mitkä ovat unelma-asiakkaidesi keskeisimmät motivaatiotekijät yrityksesi sisältömarkkinoinnin seuraamiseen tällä sisältöalustalla ja yrityksesi tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen  
 • Määritellään, millainen rooli valitulla sisältökanavalla on yrityksesi sisältömarkkinoinnissa ja millaiset tavoitteet sekä mittarit sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden seurantaan asetetaan tälle sisältökanavalle. 
 • Määritellään, millä aikavälillä sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta tarkastellaan tämän sisältökanavan osalta 
 • Määritellään sisältömarkkinoinnin julkaisuaikataulu tälle sisältöalustalle, sekä sisältötyypit ja sisältöteemat. Määritellään millaisia sisältöjä yrityksesi toteuttaa tällä alustalla, mistä aiheista sisältöjä toteutetaan ja miten usein sisältöjä julkaistaan. Määritetään myös eri sisältöteemojen tärkeysjärjestys ja se, miten paljon kustakin teemasta julkaistaan sisältöjä.
 • Julkaisukalenterin pohja, johon yrityksesi voi laatia 12 kk ajalle valmiin sisältöjen julkaisuaikataulun.

1990 € + ALV 24 %


Kaiken kattava sisältöstrategia 

Tässä palvelussa toteutetaan kokonaisvaltainen sisältöstrategia 3-4 viestintäkanavalle.

Jokaiselle viestintäkanavalle muodostetaan omat tavoitteet ja niihin suhteutettuna järkevät mittarit.

Profiloidaan unelma-asiakkaat, joita sisältömarkkinoinnilla halutaan puhutella ja tutkitaan myös yrityksesi kilpailijoiden sisältömarkkinointia ja toimialan markkinatilannetta.

Etsitään keinot erottua kilpailijoista ja tehdä kohdeyleisöä puhuttelevaa sisältömarkkinointia kilpailijoista poikkeavalla tavalla.

Palvelun toteutukseen sisältyy:

 • Kartoitetaan yrityksesi liiketoiminnalliset tavoitteet ja pohditaan, miten yrityksesi sisältömarkkinointi saadaan palvelemaan yrityksen strategisia tavoitteita 
 • Käydään läpi nykyiset käytössä olevat sisältömarkkinoinnin kanavat ja tarkastellaan niissä saavutettuja tuloksia 
 • Toteutetaan kilpailija-analyysi yrityksesi 1–2 kovimmasta kilpailijasta ja näiden sisältömarkkinoinnista 
 • Määritellään, miten yrityksesi voi erottautua kilpailijoistaan positiivisesti omassa sisältömarkkinoinnissaan 
 • Kirjataan strategiaan kenen tai keiden tavoittaminen, sitouttaminen ja palveleminen sisällöillä & viestinnällä on yrityksesi menestymisen kannalta tärkeintä ja luodaan heistä 3 unelma-asiakasprofiilia 
 • Selvitetään, mitkä ovat tärkeimpien asiakasryhmiesi keskeisimmät motivaatiotekijät yrityksesi sisältömarkkinoinnin seuraamiseen ja sen tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen  
 • Määritellään ja valitaan yrityksesi sisältömarkkinointiin 3–4 kanavaa, joissa voidaan parhaiten tavoittaa unelma-asiakkaita. Määritellään, millainen rooli milläkin viestintäkanavalla on yrityksesi sisältömarkkinoinnissa ja millaiset tavoitteet sekä mittarit jokaiselle kanavalle asetetaan. 
 • Määritellään yrityksesi sisältömarkkinoinnin julkaisuaikataulut eri viestintäkanavissa, sekä eri kanavien sisältötyypit ja sisältöaiheet. Määritellään millaisia sisältöjä yrityksesi toteuttaa eri kanavissa, mistä aiheista sisältöjä toteutetaan ja miten usein sisältöjä julkaistaan missäkin kanavassa  
 • Strategiaan kirjataan myös, millaiset mittarit sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden seurantaan valitaan strategisella tasolla, miten ja millä aikavälillä sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta tarkastellaan kokonaisuutena. 
 • Julkaisukalenterin pohja, johon yrityksesi voi laatia 12 kk ajalle valmiin sisältöjen julkaisuaikataulun.

2590 € + ALV 24 % 


Sisältömarkkinoinnin strategia selkiyttää yrityksesi markkinointia ja on ajankohtainen, jos: 

 • Yrityksessäsi ei tiedetä, millainen sisältö kiinnostaa asiakkaita ja houkuttelee heitä lähemmäs ostopäätöstä sekä palvelee liiketoiminnan tavoitteita 
 • Ei ole varmuutta siitä, missä kanavissa yrityksesi kannattaa toteuttaa sisältömarkkinointia tai mistä aiheista kannattaa tehdä sisältöjä 
 • Sisältömarkkinointiin käytetään aikaa tai jopa rahaa yrityksesi, mutta yrityksesi sisällöt eivät saa yleisöä, eivät kiinnosta asiakkaita, eikä sisältömarkkinoinnilla saada selkeitä positiivisia tuloksia  
 • Yrityksesi pitäisi tehdä sisältömarkkinointia säännöllisesti, mutta sisältömarkkinointia ei onnistuta toteuttamaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti 
 • Huomaat, että kilpailijasi toteuttavat parempaa sisältömarkkinointia, eikä yrityksesi erotu positiivisesti kilpailijoista verkkosivuilla tai yrityksesi muissakaan viestintäkanavissa 
 • Yrityksesi sisältömarkkinoinnista puuttuu selkeä punainen lanka, joka sitoo yhteen yrityksesi erilaiset sisällöt ja muodostaa selkeät tavoitteet yrityksesi sisältömarkkinoinnille 
 • Yrityksesi ei ole määritellyt, kenen tai keiden tavoittaminen ja puhutteleminen sisältömarkkinoinnilla on yrityksesi menestyksen kannalta tärkeintä – yrityksellesi ei ole vielä muodostettu asiakasprofiileita  
 • Sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta ei mitata tällä hetkellä ja on vaikeaa seurata sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta 
 • Yrityksesi haluaa toteuttaa vaikuttavaa ja tuloksellista sisältömarkkinointia, jolla erotutaan positiivisesti kilpailijoista, saadaan unelma-asiakkaiden huomio, rakennetaan luottamusta ja saadaan houkuteltua verkkosivuille maksavia asiakkaita

Miksi vaikuttavaan ja tulokselliseen sisältömarkkinointiin tarvitaan sisältöstrategia?

Asiakkaasi eivät ensisijaisesti tai oikeasti lähes lainkaan ole kiinnostuneita siitä, mitä yrityksesi tekee, tai miten hyvä se on omalla toimialallaan. Et enää saa asiakkaidesi huomiota tuomalla esille yrityksesi tai tuotteidesi erinomaisuutta ja tuottamalla vain mainoksia tai yksinomaan myyntiin tähtäävää viestintää. 

Asiakkaasi ovat kiinnostuneita omista mahdollisuuksistaan, omien tavoitteidensa saavuttamisesta, omien ongelmiensa ratkaisemisesta ja etenevät niitä kohti oman motivaationsa ohjaamina.  

Sinun on osattava puhutella asiakkaiden motivaatiotekijöitä ja kiinnostuksenkohteita, jos haluat ylipäätään saada heidän huomionsa ja etenkin, jos haluat saada heidät seuraamaan yrityksesi sisältöjä. 

Sisältöstrategian muodostamisessa määritellään paitsi ne liiketoiminnalliset tavoitteet, joita sisältömarkkinoinnilla halutaan saavuttaa, määritellään myös yrityksesi unelma-asiakkaat tarkasti. Unelma-asiakkaidesi profiloinnin jälkeen tutkitaan, millaisia motiiveja ja kiinnostuksenkohteita heillä on suhteessa myymiisi tuotteisiin tai palveluihin. 

Muodostetaan mahdollisimman kattava asiakasymmärrys, jonka pohjalta etsitään ne teemat ja sisältöaiheet, joilla pystytään vastaamaan asiakkaitasi askarruttaviin kysymyksiin sekä puhuttelemaan heidän motiivejaan. 

Kaiken kattavan sisältöstrategian toteutuksessa selvitetään asiakkaidesi tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden lisäksi, missä kanavissa voit parhaiten tavoittaa heidät ja millaista sisältöä he kuluttavat mielellään. Ei tarvitse enää miettiä, missä kanavissa sisältöjä kannattaa julkaista, millaisista teemoista julkaistaan sisältöjä ja millainen rooli eri kanavilla on yrityksesi sisältömarkkinoinnissa

Sisältöstrategiaan määritellään sisältömarkkinoinnille selkeät tavoitteet, jotka ovat linjassa liiketoimintasi tavoitteiden kanssa. Asetetaan myös selkeät mittarit, joiden avulla voit seurata markkinointisi tuloksellisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Sisältöstrategia antaa yrityksellesi selkeän suunnan ja fokuksen sisältömarkkinointiin. Sisältömarkkinointi muuttuu tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka palvelee sekä yrityksesi unelma-asiakkaita että yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita.

  

Tarvitsetko yrityksellesi sisältöstrategian? 

Lähetä minulle tarjouspyyntö sähköpostiin tiina@vaikuttavaa-sisaltoa.fi 

Mikäli sinulla on kysyttävää sisältöstrategiapalveluista tai koet että näistä valmiista kokonaisuuksista mikään ei suoraan sellaisenaan sovi yrityksesi tarpeisiin, varaa tapaaminen kanssani. Jutellaan yhdessä yrityksesi tarpeista ja siitä, voisinko olla avuksi yrityksellesi. 

Tarvittaessa voin räätälöidä juuri sinun yrityksellesi sopivan kokonaisuuden. Sanon sinulle rehellisesti suoraan myös sen, mikäli minulla ei ole tarjota sinun yrityksellesi sopivaa ratkaisua. Tapaaminen on sinulle maksuton eikä sido sinua mihinkään. 

Ollaan yhteyksissä!

Suosittelen sisältöstrategian kanssa toteutettavaksi myös sisältömarkkinoinnin julkaisusuunnitelmaa

Sisältömarkkinoinnin julkaisukalenteri 

Julkaisukalenterissa määritellään alustavat raamit kaikelle eri sisältöalustoilla julkaistavalle sisällölle 12-kuukauden aikavälillä. Kalenteriin kirjataan eri sisältöaiheista toteutettavat sisällöt eri alustoilla kuukausitasolla ja viikkotasolla. Julkaisukalenterin avulla strategia saadaan konkreettisesti vietyä käytäntöön.

Kun strategian mukaiset sisältöaiheet julkaisuajankohtineen suunnitellaan valmiiksi etukäteen pitkälle aikavälille, on helppoa toteuttaa sisältömarkkinointia valmiiksi silloin, kun siihen on paras hetki. Sisältöstrategian ja valmiin julkaisusuunnitelman avulla voidaan myös helposti tarvittaessa ulkoistaa yrityksesi sisältömarkkinointia. 

Sisältöstrategia ilman julkaisukalenteria on käytännössä kuin personal trainerin suunnittelema treeniohjelma, jonka avulla sinun on määrä saavuttaa jokin fyysinen tavoite. Et pääse parempaan kuntoon, saa parempaa ryhtiä, kiinteydy, hoikistu tai saa lisää lihasmassaa pelkällä treeniohjelmalla, vaan sinun on myös suunnitelmallisesti alettava toteuttaa treeniohjelmaa käytännössä, jotta siitä on sinulle hyötyä.   

Ostaessasi minulta sisältöstrategian joko yhdelle sisältöalustalle tai yrityksen kokonaisvaltaiseen sisältömarkkinointiin, saat itsellesi aina myös valmiin julkaisukalenterin pohjan sisältöstrategian lisäksi. Julkaisukalenterin pohja tarjoaa sinulle mahdollisuuden luoda konkreettiset raamit sille, kuinka strategiaa toteutetaan käytännössä. 

Tiedän kuitenkin, että arkesi on kiireistä. Mikäli et ole koskaan aiemmin toteuttanut sisältömarkkinoinnin strategiaan pohjautuvaa julkaisukalenteria pitkälle aikavälille, julkaisusuunnitelman täyttäminen saattaa olla haastavaa ja aikaa vievää. 

Halutessasi autan sinua myös sisältöstrategiaan pohjautuvan julkaisukalenterin luomisessa, jotta saat varmasti toivottuja tuloksia sisältöstrategian avulla.

Sisältöstrategiaan pohjautuva valmis 12 kk julkaisukalenteri   

 • Keskustellaan yrityksesi liiketoiminnan sesongeista ja tulevien 12-kuukauden erilaisista tapahtumista, joista yrityksesi on tärkeää tuottaa sisältöjä 
 • Huomioidaan yrityksesi toimialaan liittyvät tapahtumat ja sesongit, mikäli ne ovat relevantteja yrityksesi sisältömarkkinoinnin kannalta 
 • Ideoin ja muodostan yrityksellesi tärkeiden tapahtumien pohjalta julkaisukalenteriin erilaisia valmiita sisältöideoita yhteen viestintäkanavaan tai kaikkiin valittuihin viestintäkanaviin riittävän määrän 12-kuukauden sisältömarkkinoinnin toteutukseen 
 • Luon sinulle valmiin 12 kk julkaisusuunnitelman, johon on eritelty selkeästi joko yhden sisältöalustan tai kaikkien käyttämiesi sisältömarkkinoinnin alustojen kaikki erilaiset sisällöt viikkotasolla ja kuukausitasolla.  
 • Saat valmiin ja selkeän strategiaan pohjautuvan julkaisukalenterin sisältömarkkinointiin ja tehtäväksesi jää ainoastaan toteuttaa valmiiksi laadittua suunnitelmaa tai ulkoistaa suunnitelman toteutus sisältömarkkinoinnin ammattilaisille.  

12 kk

Valmis Julkaisukalenteri

Yhdelle viestintäkanavalle

390 € + ALV 24 %

12 kk

valmis Julkaisukalenteri

Kaikkiin yrityksen viestintäkanaviin

750 € + ALV 24 %